تصور دانشمندان قدیم از اسپرم و تولیدمثل

اولین نظریه در باره نحوه تولیدمثل انسانها توسط فیثاغورث مطرح شد. تئوری« بخار خیس – Moist Vapor Theory: » وی می گوید بخار غلیظی از طرف مرد در حین زناشویی وارد بدن زن می شود که باعث ایجاد و ترکیب اعضای یک بدن کامل می گردد.

نظریه بعدی توسط ارسطو بیان شد با عنوان « نظریه مایع –  Fluid Theory» که این فرض را مطرح می کند که هم زن و هم مرد در حین زناشویی مایع اسپرم ایجاد می کنند که با در هم آمیزی، قادر به تولید اعضای بدن یک نوزاد خواهند شد.

در قرن ۱۶، کیمیاگران و دانشمندان فلسفه طبیعی به دنبال ساختن یک مرد کوچک بودند که از Hن به عنوان Homunculus هومونکولوس یاد می کردند.

465px-faust_image_19thcentury_0

در قرن ۱۷ میلادی دانشمندانِ فلسفه طبیعی در اروپا ، به تصوری شبه علمی دست یافتند به نام Preformation که از طریق آن اعتقاد داشتند اسپرم و تخمک انسان، در حقیقت شکل کامل ولی مینیاتور یک انسان کوچک است.

preformationism_by_baka_d3su

alchemische_vereinigung_aus_dem_donum_dei_0

The Long, Winding Tale of Sperm Science
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/scientists-finally-unravel-mysteries-sperm-180963578/

More from مرد روز
نقشه سه بعدی جهان توسط دانشمندان ساخته شد
نقشه سه بعدی جهان توسط دانشمندان ساخته شد
Read More