پیکان فقط فحش شنید و مسخره شد و به سختی کار کرد و رفت

Banana-Lovers-From-Hunters-Series by mmad
Banana-Lovers-From-Hunters-Series by mmad

تولید پـِیکان از سال ۱۳۴۶ خورشیدی آغاز شد و حدود ۴۰ سال ادامه یافت. از سال ۱۳۴۶ پیکان با دو مدل دولوکس و کارلوکس به بازار عرضه شد و در این سال وانت پیکان و تاکسی پیکان هم به آن اضافه شد و پیکان اتوماتیک نیز در سال ۱۳۴۹ به تولیدات افزوده شد. در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ شش مدل پیکان تولید می‌شد که عبارت بود از دولوکس، وانت، کار، جوانان، تاکسی و اتوماتیک ودرنهایت تولید آن درسال۱۳۸۳متوقف شد.