دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز
فضانوردان آپولو در پنجاهمین سالگرد سفر به ماه
به مناسبت پنجاهمین سالگرد سفر به ماه، ۸ عضو باقیمانده آپولوها گرد...
Read More