دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز
جدایی دین از سیاست بعد از ۱۲۰ سال جنگ مذهبی در اروپا
افتخار و هویت اصلی فرهنگ غرب در این است که توانسته مذهب...
Read More