دستفروش زیر باران

در ادامه امیدواریم از آثار عکاسان ایرانی خارج کشور نیز بهره مند گردیم.

peddler in the rain -  Mohammad Roodgoli
peddler in the rain – Mohammad Roodgoli
More from مرد روز
عیدی ما به طبیعت
متاسفانه عکسی از before نگرفتیم، همین after رو بپذیرید ازمون 🙂 منبع...
Read More