موزه « جهاد» افغانستان

تاریخ 300 سال جنگ مداوم افغانستان با بحران های پس از استقلال کشور توسط احمد شاه در سال 1748 به اوج خود رسید. دوران مقاومت در برابر انگلیسی ها، روس ها و امریکایی نیز با اولین جنگی که بر علیه تسلط انگلیسی ها در سال 1839 به وقوع پیوست شروع شد…  متاسفانه سایه جنگ و مرگ همچنان بر سر این کشور سنگینی می کند.

موزه « جهاد» افغانستان بازگو کننده یکی اسفناک ترین جنگ هایی است که بر این ملت تحمیل شده است و به خودی خود گویای ضایعاتی است که جنگ بر فرهنگ و روان و حتی هنرِ این ملت بر جای گذاشته است. به امید برقراری صلح و آرامش برای این سرزمین کهنسال.

شیخ عبدالله  دستیار موزه، از جاسوسان ارتش سرخ بود که توسط نیروهای مقاومت دستگیر شد و بعد به قوای آنها پیوست
شیخ عبدالله دستیار موزه، از جاسوسان ارتش سرخ بود که توسط نیروهای مقاومت دستگیر شد و بعد به قوای آنها پیوست

The Jihad Museum 5The Jihad Museum 6

اسامی جان باختگان  در جنگ با اشغال روسیه
اسامی جان باختگان در جنگ با اشغال روسیه

The Jihad Museum 14The Jihad Museum 9The Jihad Museum 13

The Jihad Museum: Afghanistan Remembers the Soviet Invasion
http://www.theatlantic.com/infocus/2014/03/the-jihad-museum-afghanistan-remembers-the-soviet-invasion/100693/

More from مهرانگیز پاشا
در امریکا، مذهبی ها بیشتر پورنو می بینند
یکبار دیگر تحقیقات نشان داده است که مناطق جنوب امریکا که معروف...
Read More