باد جن از نوع مسیحی

40 درصد ساکنین کشور سوازیلند در افریقا، عضو رسمی کلیسای Zion هستند. این کلیسا نمایندهِ نوعی از مسیحیت است که بخش بزرگی از مراسم و اعتقاداتش را از مذاهب بومی عاریه گرفته است. مومنین در روزهای مقدس مسیحیت، گرد هم می آیند و مشغول جن گیری، دور کردن ارواح خبیثه و رقص و آواز و تزکیه روح خود می شوند.

کشیش با کتک زدن، جن را از بدن مومن بیرون می کند
کشیش با کتک زدن، جن را از بدن مومن بیرون می کشد
به حالت خلسه فرو رفتن مومنین
به حالت خلسه فرو رفتن مومنین
نوشیدن چای مخصوص قبل از غسل تعمید که در آن از روغن های مخصوص داخل موتور ماشین هم استفاده می شود
نوشیدن چای مخصوص قبل از غسل تعمید که در آن از روغن های مخصوص داخل موتور ماشین هم استفاده می شود
همسر کشیش مشغول غسل تعمید یکی از مومنین با ترکیبِ آب رودخانه، خاکستر و چوب کبریت های سوخته است
همسر کشیش مشغول غسل تعمید یکی از مومنین با ترکیبِ آب رودخانه، خاکستر و چوب کبریت های سوخته است
مادر ناظر خروج ارواح خبیثه از بدن دختر کوچکش توسط کشیش است.  بدن لخت کودک با خاکستر پوشانده شده است
مادر ناظر خروج ارواح خبیثه از بدن دختر کوچکش توسط کشیش است. بدن لخت کودک با خاکستر پوشانده شده است
هیئت عزاداری به سمت استادیوم شهرک می رود تا از طریق رادیو به سخنرانی شاه کشور در باره easter service گوش بسپارند
هیئت عزاداری به سمت استادیوم شهرک می رود تا از طریق رادیو به سخنرانی شاه کشور در باره aster service گوش بسپارند

Touch of God By: Kyle Meyer
http://www.fotovisura.com/user/thekylemeyer/view/touch-of-god-2

 

More from مهرانگیز پاشا
زنان سکسی نویس انگلیس
نویسندگانِ داستان های سرشار از هوس های آتشین که کتاب های شان...
Read More