کولی های انگلیسی

25 سال پیش در اوج دوران مارگارت تاچر، گروهی از مخالفین او در اعتراض به سیاست هایش، شهر لندن را برای زیستن در دهات، ترک کردند. کاروان صلحی که به راه افتاده بود گسترش بیشتری پیدا کرد و گروه های مختلف برای ادامه،  تلاش کردند شیوه زندگی کولی ها را پیشه خود سازند.

23.jpg.CROP.original-original38.jpg.CROP.original-originalعکاس انگلیسی Iain McKell که از همان نسل اول، گزارش مصوری از آنها تهیه کرده بود دوباره به سراغ یک گروه جوانِ کولی انگلیسی رفته است و این بار مجموعه ایی تهیه کرده است که به صورت کتاب به چاپ رسید. کولی های جدید ترکیبی از فرهنگ پانک و هیپی را سرمشق زندگی خود ساخته اند.

41.jpg.CROP.original-original42.jpg.CROP.original-originalآنها برای امرار معاش، با  درشکه های کولی وار خود هرکاری که بتواند پیدا کنند انجام می دهند. بعضی ها با اجرای موسیقی، عده ایی با تردستی و  شعبده بازی و همه شان اینجا و انجا با کار در مزرعه های بین راه گذران زندگی می کنند. بچه های شان را به مدارس نمی فرستند از داشتن شناسنامه و رفتن به مدرسه دوری می جویند. با این وجود، داشتن تلفن دستی و فعالیت در شبکه های اینترنتی از کارهایی است که طرد نکردند.

35.jpg.CROP.original-original12.jpg.CROP.original-original

On the Road With Britain’s New Gypsies  By Jordan G. Teicher

http://www.slate.com/blogs/behold/2013/10/21/iain_mckell_photographs_horse_drawn_travelers_across_britain_s_countryside.html

 

.

More from مهرانگیز پاشا
تقدیم به خوش شانس ها
  سالها پیش در یک اتوبوس و در حین سفر به اصفهان،...
Read More