کودکان افغانستان

In English

سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود آورده است که تلفات جانی ناشی از بمب گذاری و انفجار مین های کنار جاده، در 6 ماه اول امسال، 23 درصد در افغانستان افزایش پیدا کرده است. بیشترین تلفات متوجه زنان و کودکان بوده است. به طور میانگین تعداد کشته های این دو گروه جمعیتی، یک نفر در روز بوده است.

سایه خشونت و فقر بر روی یک سوم کودکان کشور سنگینی می کند و بی شک با خروج مداوم نیروهای نظامی ناتو، آمار تلفات کودکان و زنان همچنان افزایش خواهد یافت. کودکان افغانستان برای  بازی و تحصیل جان شان به خطر می افتد ولی از حق خود نمی گذرند.

865116171815The Atlantic on Afghanistan

More from مهرانگیز پاشا
کاریکاتور روز
http://www.bestcartoons.net/Whats-New/2015/i-ggqtqMg
Read More