کودکان افغانستان

In English

سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود آورده است که تلفات جانی ناشی از بمب گذاری و انفجار مین های کنار جاده، در 6 ماه اول امسال، 23 درصد در افغانستان افزایش پیدا کرده است. بیشترین تلفات متوجه زنان و کودکان بوده است. به طور میانگین تعداد کشته های این دو گروه جمعیتی، یک نفر در روز بوده است.

سایه خشونت و فقر بر روی یک سوم کودکان کشور سنگینی می کند و بی شک با خروج مداوم نیروهای نظامی ناتو، آمار تلفات کودکان و زنان همچنان افزایش خواهد یافت. کودکان افغانستان برای  بازی و تحصیل جان شان به خطر می افتد ولی از حق خود نمی گذرند.

865116171815The Atlantic on Afghanistan

More from مهرانگیز پاشا
عکس های تخیلی ساده
عکاس 30 ساله مجارستانی Sarolta Ban برای ساختن عکس هایش، گاهی تا...
Read More