کارتون امروز

می گویند Sergio Aragonés، سریع ترین کارتونیست جهان است. او از همکاران ثابت مجله « Mad Magazine » بوده است. تقریبا بخش اعظم آدم هایی که در دوره  معاصر به بزرگسالی می رسند شاید با این جمله معروف روبرو شوند که « خدا مرده است». آیا این کارتون را هم سریع کشیده است؟

god is dead Sergio Aragones

Written By
More from Saeed
کاریکاتورهای مجله نیویورکر
هر هفته بیش از ۱۰۰۰ کارتون و کاریکاتور به مجله هفتگی نیویورکر...
Read More