کارتون امروز

می گویند Sergio Aragonés، سریع ترین کارتونیست جهان است. او از همکاران ثابت مجله « Mad Magazine » بوده است. تقریبا بخش اعظم آدم هایی که در دوره  معاصر به بزرگسالی می رسند شاید با این جمله معروف روبرو شوند که « خدا مرده است». آیا این کارتون را هم سریع کشیده است؟

god is dead Sergio Aragones

Written By
More from Saeed

ساده ترین و ارزانترین آبگوشتی که خوردم

[caption id="attachment_27270" align="aligncenter" width="459"] آبگوشت خوری در دوران قاجار[/caption] آبگوشت به احتمال...
بیشتر بخوان