کارتون امروز

می گویند Sergio Aragonés، سریع ترین کارتونیست جهان است. او از همکاران ثابت مجله « Mad Magazine » بوده است. تقریبا بخش اعظم آدم هایی که در دوره  معاصر به بزرگسالی می رسند شاید با این جمله معروف روبرو شوند که « خدا مرده است». آیا این کارتون را هم سریع کشیده است؟

god is dead Sergio Aragones

Written By
More from Saeed

ستایشِ زندگی آشفته

استاد دانشگاه نیویورک Katie Roiphe مقاله ایی را برای روزنامه فینانشیال تایمز...
بیشتر بخوان