ناز خرطومی

بستگان درجه یک خودم و همسرم فقط فرزند دختر دارند. دو دختر برادرهایم و دختران خودم سن و سالی نزدیک دارند و هم بازی هم هستند. شستشو و تعویض نوزاد دختر فرق هائی با پسر دارد که چون من نداشته ام چندان از جزئیات آن اطلاعی ندارم. در زبان فارسی قسمت خصوصی دختران را ناز می نامند و بچه هائی که در خانواده های مودب تربیت شوند شاید تا سنین بالا از نامهای دیگر این بخش اصلا اطلاعی نداشته باشند.

در این میان مواجه شدن دختری نه ساله که فقط دختر بچه دور و بر خود دیده با نوزاد پسر و احیانا مشاهده قسمت های خصوصی آن قابل توجه است. برادرم دو سال است که صاحب پسری شده است. چندی پیش وقتی مادرش او را عوض می کرد، دختربزرگ من که نه سال دارد، او را دید. متوجه تعجب زیاد او بودم. پیش خواهرش رفت و برای او توضیح داد که ناز عطا فرق می کند. خواهرش پرسید چه فرقی می کند؟ چه شکلی است؟ او گفت : ناز او ناز خرطومی است!
ناز خرطومی اصطلاح بسیار جالب و بامزه ای بود و خود بخود مشکل ما را برای توصیف مودبانه این قسمت خصوصی در جمعی کاملا زنانه حل کرد.

More from محمد بابایی
والدین و سیستم آموزشی کشور
 از طریق کتاب، اینترنت و ماهواره های تلویزیونی، شیوه های جدید و...
Read More