دختران امریکایی و عروسک های شان

Ilona Szwarc عکاس مجموعه « دختر آمریکایی» سن نوجوانی را در ورشو و در دورانی که لهستان  بلوک شرقی بود گذراند. او به همراه پدرش بارها، از امریکا دیدن کرده بود و بالاخره در سال های آخر دبیرستان بهر امریکا مهاجرت کرد. گشتن و عکاسی در شهرهای امریکایی، اورا متوجه یک رفتار عمومی در بین دختران امریکایی ساخت.

14 13 AMERICAN GIRLS 11 10او متوجه شد که به شکل غریبی، اکثر دختران، عروسک هایی دارند که نمونه های کوچک و مشابه قیافه خودشان بود. او این سلیقه عمومی را به « شهرت و ستاره سازی» در فرهنگ امریکایی نسبت می دهد. به نظر او دختران امریکایی تحت فشار مداوم مشهور و مطرح شدن، به سمت این نوع عروسک ها تمایل پیدا کردند تا به نوعی، ادای ستاره مشهوری که عروسکش در بازار مصرف یافت می شود را در آورند.

 7 6 5 4 1او برای تهیه این مجموعه عکس ها، به مدت 2 سال به ثبت تصاویر 100 دختر امریکایی از اقشار مختلف اجتماعی همت گماشت.

 

 

http://www.ilonaszwarc.com/

Looking at American Girls With Their American Girls –

http://www.slate.com/blogs/behold/2013/01/25/ilona_szwarc_american_girls_and_their_owners_photos.html

More from مهرانگیز پاشا
یک قدم دیگر آدم ماشینی به سمت درکِ احساس و همدردی
رباتها هنوز راه طولانی دارند تا درد را احساس کنند و بعد...
Read More