لباسِ ضد مد

می گویند: « اگر با وجود خودت راحت باشی، هر چه بپوشی از مد خارج نیست»

20 2 9  22 harajuki-01

More from مرد روز

مردم کشورهای ثروتمند، بیشتر می‌خوابند

رئیس شرکت اپل قبل از چهار صبح، بیدار می شود. تقریبا نیمی...
بیشتر بخوان