لباسِ ضد مد

می گویند: « اگر با وجود خودت راحت باشی، هر چه بپوشی از مد خارج نیست»

20 2 9  22 harajuki-01

More from مرد روز
چهار شهروند بلوچ ساکن زاهدان محکوم به اعدام
صدای جوانان مظلوم زاهدان باشیم
Read More