لباسِ ضد مد

می گویند: « اگر با وجود خودت راحت باشی، هر چه بپوشی از مد خارج نیست»

20 2 9  22 harajuki-01

More from مرد روز
مجسمه های لخت ترامپ در شهرهای امریکا
مجسمه های لخت ترامپ که به طور فاحشی آلت تناسلی اش را...
Read More