چند شناخت روانشناسانه زنان

برای زنان ۱۵ روز طول می کشد عاشق شوند. برای مردان ۸ ثانیه.

اغلب زنان خودشان نمی توانند قضاوت کنند که آیا زیبا هستند برای همین به نظر دیگران اتکا می کنند.

زنان به طور تقریبی ۹ بار به ظاهر خود فکر می کنند.

زنان خواب و رویای بیشتر و واضح تر دارند و به یادشان می ماند.

.دخترها قدرت راز نگه داری شان ۲ روز است برای همین حتما رازشان را باید به یک نفر دیگر بگویند

زنان با هوش، خیلی برای پیدا کردن همسر مناسب وقت می گذارند. برای همین معمولا تنهایی را به بودن با فرد نامناسب ترجیح می دهند.

برای خیلی از زنها، الگوی مرد مورد اعتماد، پدر خودشان هست.

زنها دوست دارند از آنها تعریف شود بخصوص در باره نقاط ضعفی که دارند مثل قد کوتاه بودن یا خجالتی بودن شان.

21 Female Psychology Traits Every Man Must Know in 2024

Photo by Sam McNamara on Unsplash

More from مرد روز
نصایح و تجربیات یک اورولوژیستِ مردان
م من اورولوژیست بیمارستانی در فلوریدا هستم. شاید باور نکنید ولی زندگی...
Read More