آخرین انتخابات فرمایشی

دوره فریب و نشان دادن امیدهای واهی سپری شده… این را مردم ایران فهمیده اند ولی جمهوری اسلامی همچنان به ریا و تزویر خود ادامه می دهد.

More from مرد روز
نگاهی به زندگی هیپی های جدید
عکاس معروف امریکای Steve Shapiro که از ژاکلین کندی تا محمدعلی کلی عکس...
Read More