اختراع انگشت ششم

محققین رباتیک دانشگاه کمبریج لندن موفق شدند انگشت رباتیکی را طراحی کنند که قادر است در حد انگشت ششم عمل کند. از چیدن میوه های ریز تا نشاع برنج و جراحی گرفته تا برداشتن و حمل بیشتر لیوان و همه کارهای روزمره…

این انگشت رباتیک از کنار دست متصل است به کفه های کوچکی که در زیر پاشنه پا نصب می گردد. کنترل و فشار شصت پا و انگشتان هر دو پا منجر به کنترل حرکت و استفاده از انگشت ششم می گردد.

این انگشت اضافی را می شود در ظرف یک دقیقه یاد گرفت و مهار کرد. این انگشت و طراحی علمی در مراحل دیگر می تواند برای افرادی که معلولیت جسمی دارند نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

The robotic thumb designed to help you enhance productivity at work

More from مرد روز
زنان هر روز ۶۰ بار لبخند می زنند و مردان ۸ بار
درون یک پاکت چیپس « دوریتو» آنقدر مواد شیمیایی «نگه دارنده – preservatives...
Read More