مبارزه لات‌های حکومتِ مذهبی با نوروز

این گروه از میلیشیای حکومتی، رسما برای جلوگیری از شادی نوروز و سیزده به در، درون پارک ها و جاده های کشور سنگر گرفته اند.

امسال در ذلیل ترین وضعیت ممکن شان، ضمن از دست دادن کنترل برای مهار تورم، فساد و ناکارایی اقتصادی، همه توجه شان را صرف مبارزه ناموفق با بی حجابی و جلوگیری از اجرای آیین ملی نوروز ساخته اند.

مردم ایران برعکس این حکومت منفور شده، بار دیگر به صورت همگانی و عمدا، بیشتر از همیشه زدند و رقصیدند و به کوه دشت پناه بردند تا آیین های ایرانی را به جای مناسک اجباری مذهبی به جا آورند.

حکومت اقلیت حاکم بر ایران هر روز که می گذرد ذلیل تر و رسواتر از پیش، چهره واقعی ضدایرانی اش را به رخ می کشد. با همین فرمان پیش بروند ریشه استعمار مذهبی ۱۴۰۰ ساله شان را با دست خودشان در ایران کاملا خشک می کنند.

More from مرد روز
چقدر باید نگران کووید BA.5 باشیم
به عبارت دقیقتر ویروس BA.5 هیچکس حتی آنهایی که بارها حتی در...
Read More