هفت عکس بهاری از سیاره کوچک ما

هنوز قطعی نشده است که در این میلیاردها کهکشان با میلیاردها ستاره در هر کدام شان و سیاراتی که دور هر ستاره می چرخند آیا تجربه شکل گیری حیات وجود دارد یا خیر…