عیدی ما به طبیعت

متاسفانه عکسی از before نگرفتیم، همین after رو بپذیرید ازمون 🙂

منبع تصویر
Nimá توئیتر

More from مرد روز
نگاهی به زندگی هیپی های جدید
عکاس معروف امریکای Steve Shapiro که از ژاکلین کندی تا محمدعلی کلی عکس...
Read More