عیدی ما به طبیعت

متاسفانه عکسی از before نگرفتیم، همین after رو بپذیرید ازمون 🙂

منبع تصویر
Nimá توئیتر

More from مرد روز
ما و حیوانات
  http://www.theatlantic.com/infocus/2013/06/animals-in-the-news/100541/
Read More