همه منتظرند که چه خواهد شد

معجزه ایی قرار نیست اتفاق بیفتد. بالاخره چندین عامل پراکنده دست به دست هم خواهند داد و شهروندان آماده تر از همیشه، از آن بهره خواهند برد. سیل به راه خواهد افتاد.