اختراع مهندسین امریکایی: تبدیل دود کربن هوا به سوخت جدید

جستجو برای یافتن راه حلی که بتواند اکسید کربن معلق در هوا را کاهش دهد یک آرزوی علمی ضروری و جدی در همه موسسات علمی سیاره ما شده است.

گرمایش زمین در سال گذشته با افزایش رعد و برقها باعث وسیعترین آتش سوزی جنگلها در کانادا شد که دودش به قاره های دیگر هم سرایت کرده است. طوفانهای شدید و آب شدن یخهای قطبی و گرم شدن آب اقیانوسها به وضوح دارد سیاره ما را به سمت انقراض بزرگ می برد.

ذرات کربن معلق در هوا باعث شده است سیاره ما امسال گرمترین دما را در طی ۱۲۵ هزار سال گذشته داشته است.

مهندسین دانشگاه هاروارد و ام ای تی امریکا موفق شدند شیوه جدیدی از جذب و تبدیل کربن معلق در هوا را اختراع کنند که نه تنها باعث کاهش شدید آلودگی هوا می شود بلکه می تواند دود موجود را تبدیل به یک ماده جدید سوختی کند.

تاکنون انواع قدمهای علمی در این مسیر برداشته شده بود ولی مواد جمع آوری شده از جذب کرین در هوا، هم به شدت سمی بودند و هم سریع شعله ور می شدند و نگاهداری یا انبار آنها را خطرناک و پر هزینه می ساخت.

اختراع روش جدید جذب دود درون هوای سیاره ما توسط دو موسسه معروف علمی امریکا با بودجه سازمان انرژی فدرال امریکا دارد به مراحل بهره برداری نزدیک می شود.

نکته قابل توجه اینکه پروفسور و دانشجویان دوره دکترای مهندسی این اختراع، اکثرا امریکایی های چینی تبار هستند.

Green Genius: MIT and Harvard Engineers Transform CO2 Into Formate Fuel

Reference: “A carbon-efficient bicarbonate electrolyzer” by Zhen Zhang, Dawei Xi, Zhichu Ren and Ju Li, 30 October 2023, Cell Reports Physical Science.

Earth Is Warmer Than It’s Been in 125,000 Years

More from مرد روز
ای ایران ای مرز پر گهر
مردم سیاره زمین همراه و حامی مردم ایران هستند. از مردم سوریه...
Read More