میکروبها و ویروسها تاریخ تحول بشر را نوشتند

پروفسور سلامت عمومی جاناتان کندی در کتاب « تاریخ بشر و ۸ طاعون» می گوید تاریخ توسط تمدن های قدرتمند یا شاهان و سلاطین نوشته نشده است.

به نظر او میکروبها و ویروسها هستند که مهندسین واقعی تحول بشر هستند. مرض های واگیر عامل پیروزی انسان بر نئاندرتالها، رشد ناگهانی مسیحیت در قرن سوم، شکل گیری رنسانس در اروپا، استعمار بومیان امریکا توسط غربی ها و گسترش برده داری در افریقا و صدها اتفاق مهم در تاریخ بشر هستند.

جاناتان کندی به طور مشخص ۸ مریضی واگیر بزرگ را در تاریخ بشر دستچین کرده است تا براساس منابع مستند نشان دهد میکروب و ویروس از هر شاه و سلطان و خدایی قدرتمندتر و تعیین کننده تر بودند.

او سعی می کند این تصور عمومی را در هم بشکند که چون بشر باهوشتر و هوشمندتر بوده است بر نئاندرتالها غلبه کرده است. انقراض نئاندرتالها در حقیقت به خاطر ضعیف بودن بدن آنها در برابر میکروبها و ویروسها بوده است.

او در کتابش مدارک مهمی را مطرح می کند که نشان می دهد طاعون بزرگی که در قرن سوم همه امپراطوری رم را به هم ریخته است بشر ضعیف و بدون ایمان را به دو دلیل به سمت مسیحیت کشاند.

مسیحیت یک فرقه کوچک در نقاط دورافتاده و بیرون شهرها به رومیان وبازده این امید نداشته را داد که بهشتی بعد از مرگ هست که اگر خدای مسیحیت را با کارهای خوب و کمک به همنوعان راضی نگه دارند به آن می رسند.

دلیل دوم این است که امپراطوری عظیم رم در حین طاعون هیچ تصمیمی برای حفظ جان افراد عادی نداشت. مسیحیان ولی به خاطر رفتن به بهشت مسئله کمک به محرومین و مریضان را زبانزد مردم امپراطوری رم قرار داد. طاعونی که کل امپراطوری را زمینگیر کرد باعث شد به ایده خیریه مسیحت اولیه میدان رشد وسیع دهد.

دکتر کندی براساس آمار و مدارک معتبر نشان داد که وقتی سفیدپوستان به افریقا دست یافتند برای شروع مرگ و میرشان آنقدر زیاد بود که تلف شدن شان در ۴ ماه اول به خطر مالاریا و تب زرد بیشتر از همه جنگهایی است که با بومیان داشتند. به همین خاطر برای مدت طولانی استعمار اروپایی به درون افریقا نتوانست دست یابد.

متاسفانه بعد از مرگ و میر بیش از ۸۰ درصد بومیان امریکا توسط مرض هایی که استعمار غربی ( اسپانیا) برای شان آورده بود کارگر کشاورزی تقریبا از بین رفت و برای همین از قرن ۱۶ به بعد صدور برده سیاهپوست که بدن مقاوم در برابر مرض های واگیر داشتند شیوع جهانی یافت.

جاناتان کندی سعی می کند از طریق ثبت اتفاقات علمی که مربوط به جهش و تحول میکروبها و ویروسها است نشان دهد که موجودات ریز وذره بینی یکی از مهمترین سازندگان تاریخ تحول بشر هستند.

این مورخ سلامت عمومی سعی نمی کند هیچ نوع جنگ یا تجاوز و یا انقراض اجتماعات بشری توسط قدرتهای مختلف را توجیه کند. همه امید او این است که عظمت تخریب میکروبها و ویروسها را در تاریخ تحول بشر نشان دهد.

او معتقد است اگر دنیا را از دریچه تاثیرات مخوف این موجودات ذره بینی ببینیم شاید در برابر حملات جهانی بعدی شان کمی آماده تر باشیم.

Plagues have always engineered history, but we can change that
https://www.washingtonpost.com/books/2023/04/17/pathogenesis-plagues-history-kennedy-review/

The history of the world in germs and pandemics that you didn’t know you needed
https://fortune.com/well/2023/04/18/book-review-pathogenesis-history-world-plagues-pandemics-jonathan-kennedy/

History of the World in Eight Plagues


CVS

.
More from مرد روز
تجربیات جنسی یک زن چاق
کریستین والان یا به قول خودش «زنی کوتاه قد، بسیار چاق، با...
Read More