پرتره هوموسپین در سیاره زمین

هر انسان بدون اینکه متوجه باشد نماینده یک سبک و شیوه تطبیق با زندگی در سیاره زمین است.

اعتقادات، سلیقه ها، لباس و نوع کار و حتی شیوه نگاه کردن ما به زندگی فرق دارد. قیافه، غذا، رنگ پوست و حتی مذهب هر کدام ما ساخته و پرداخته محیط مخصوص خودمان است.

تنها حقیقت مشترک بین ما این است که یک نژاد از موجودات سیاره زمین به نام هوموسپین هستیم.

Winners: Portrait Awards 2023

More from مرد روز
ChatGPT شروع گفتگوی همگانی با آدم ماشینی
در طی ۲۰ سالی که از حضور اینترنت در سیاره ما می...
Read More