نسرین ستوده اولین ریاست جمهور ایران آزاد

بی تردید اتحاد لازم شکل خواهد گرفت و از جهنم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. رضا پهلوی می تواند مشروط و موقت رهبری عبور از جمهوری جنایتکار اسلامی را بر عهده داشته باشد. توانایی و پایگاه عمومی اش را دارا است.

اما بعد از دوران گذار از حکومت اسلامی، نسرین ستوده کاندید مناسبی برای انقلاب زن زندگی آزادی خواهد بود.

More from ونداد زمانی
بازگشت معنویت به جهان دلسرد از مذهب و تکنولوژی
برای انسان معاصر خیلی راحت است که معجزه و قدرت های جادویی...
Read More