نسرین ستوده اولین ریاست جمهور ایران آزاد

بی تردید اتحاد لازم شکل خواهد گرفت و از جهنم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. رضا پهلوی می تواند مشروط و موقت رهبری عبور از جمهوری جنایتکار اسلامی را بر عهده داشته باشد. توانایی و پایگاه عمومی اش را دارا است.

اما بعد از دوران گذار از حکومت اسلامی، نسرین ستوده کاندید مناسبی برای انقلاب زن زندگی آزادی خواهد بود.

More from ونداد زمانی
انتخابات در همه جا معمولا تحت کنترل متمولین است ولی …
انتخابات، عملا یک بازی رندانه بر سر تصاحب منافع برای اقشار مختلف...
Read More