از اکنون شهروند مدنی ایران آزادِ فردا باشیم

یادمان باشد که به جز صدای واقعی شهروندان ایران، صدای دشمنان ایران نیز از طریق صدها گردان سایبری و هزاران صدایی که بهروزی ایران را نمی خواهند دارند مدام پخش می شوند.

قرار نیست از ترس آنها سکوت کنیم یا یک اتحاد مصنوعی را به نمایش بگذاریم. فقط همیشه سعی کنیم طوری سلیقه و ترس و نگرانی و امیدمان را بگوییم که دشمنان ایران از ان سودجویی نکنند.

کار خیلی سختی است و مرز مشخصی برای این رفتار هشیارانه وجود ندارد جز وقتی که ناخواسته شروع کنیم به تهمت و تحقیر و نفی دیگران برای اثبات خودمان…

خودمان را برای شهروند مدنی بودن در ایران آزاد آماده کنیم.

More from مرد روز
کاریکاتورهای مردانه
ده کاریکاتور با مزه در باره خیالات و شیطنت های مردانه… https://www.humorpla.net/
Read More