چهار شهروند بلوچ ساکن زاهدان محکوم به اعدام

چهار عزیز ما از زاهدان حکم اعدام گرفتند. اینها دیگه خیلی مظلوم هستند. یکی شان در دادگاه گفته: «حاج آقا اعدام؟ برای پرتاب سه تا سنگ؟

#ابراهیم_نارویی 25 ساله، 11 مهر بازداشت شده است.
#کامبیز_خروت 21 ساله، 9 مهر بازداشت شده است.
#منصور_دهمرده 22 ساله، 11 مهر بازداشت شده است.
#شعیب_میربلوچزهی‌ریگی 18 ساله، 13 مهر بازداشت
#مهسا_امین
#IRGCterrorists

More from مرد روز
ژاپن رکورددار سکس گروهی
در سال ۲۰۰۶ ژاپنی ها موفق شدند رکورد سکس گروهی را با...
Read More