فراخوان دادخواهی ایرانیان سراسر جهان- ۱۸ دی

روز یکشنبه ۱۸ دی ماه مصادف با ۸ ژانویه، ایرانیان در همه شهرهای ایران و جهان به فقر و اعدام و استبداد اعتراض خواهند کرد.

More from مرد روز
چهار کاریکاتور برای این روزها
image sourcehttps://cartoonmovement.com/
Read More