فراخوان دادخواهی ایرانیان سراسر جهان- ۱۸ دی

روز یکشنبه ۱۸ دی ماه مصادف با ۸ ژانویه، ایرانیان در همه شهرهای ایران و جهان به فقر و اعدام و استبداد اعتراض خواهند کرد.

More from مرد روز
هشت اشتباه بزرگ مدیران جوان
یکی از فرصت های جدید برای جوانان سخت کوش و بلندپرواز در...
Read More