پاینده ایران

محمد_مرادی دانشجوی تاریخ در شهر لیون فرانسه برای اینکه جهان صدای بدبختی، رنج و این همه تجاوز، تعرض، شکنجه و قتل را در ایران بشنود خودش را در رودخانه غرق کرد.

بازنشر از توئیتر Alireza Gholamhoseini

#مهسا_امینی

#محمد_مرادی

زن_زندگی_آزادی #

انقلاب_۱۴۰۱#

More from مرد روز
دو تمرین فلسفی در زندگی
۱- بچه در حال سقوط در چاه آب تجسم کنید وارد یک...
Read More