عکس روز – تیم ملی ایران

بعد از دستگیری وریا غفوری کاپیتان واقعی تیم ملی فوتبال ایران، بی تردید تیم ملی ایران در خیابانهای کشور و کنج زندانها هستند.

More from مرد روز
شکایت قاتلِ هفتاد و هفت نروژی به زندان
نژاد پرست نروژی « آندرس برویک» که در تابستان ۲۰۱۱ با حمله...
Read More