عکس روز – تیم ملی ایران

بعد از دستگیری وریا غفوری کاپیتان واقعی تیم ملی فوتبال ایران، بی تردید تیم ملی ایران در خیابانهای کشور و کنج زندانها هستند.