مرگ بر کل نظام ریا و فساد جمهوری اسلامی

اگر تیم ملی فوتبال به جام جهانی راه نیابد. اگر ریال هزاران برابر سقوط کرد. اگر ایران منزوی و فقیر شد دلیل اصلی اش حکومت فاسد شما است. اگر تحریمها دهها سال زندگی را بر مردم سخت کرده است دلیل اصلی اش بحرانسازی و قانون شکنی شما است.


جمهوری اسلامی نماینده هیچ نهاد ایرانی نیست. با رای حداقل و یک میلیون مسلح متمول قدرت را قبضه کرده است.

بهمنِ سقوط تقیه و ریای جمهوری اسلامی به راه افتاده است. هر روز عظیم تر می شود.

More from مرد روز
خنده رو با چشم‌های مهربون
گزارش ملاقلات اول نیکول و لوک هر دو ۲۶ ساله و شاغل...
Read More