مرگ بر کل نظام ریا و فساد جمهوری اسلامی

اگر تیم ملی فوتبال به جام جهانی راه نیابد. اگر ریال هزاران برابر سقوط کرد. اگر ایران منزوی و فقیر شد دلیل اصلی اش حکومت فاسد شما است. اگر تحریمها دهها سال زندگی را بر مردم سخت کرده است دلیل اصلی اش بحرانسازی و قانون شکنی شما است.


جمهوری اسلامی نماینده هیچ نهاد ایرانی نیست. با رای حداقل و یک میلیون مسلح متمول قدرت را قبضه کرده است.

بهمنِ سقوط تقیه و ریای جمهوری اسلامی به راه افتاده است. هر روز عظیم تر می شود.

More from مرد روز
قرص‌ خواب نمی خواباند فقط فراموشی موقت ایجاد می‌کند
بشر این روزها از نظر جسمی، زیاد خسته نمی شود چون مثل...
Read More