حکومت فساد و ریا

بنیان شیعه سیاسی بر ریا، تقیه و کارخانه حدیث سازی است.


#دیوار_حجاب_دیوار_برلین #مهسا_امینی #سنندج #نیکا_شاکرمی #داریوش_علیزاده #سارینا_اسماعیل‌زاده

More from مرد روز
اسم حکومتها مهم نیست
احزاب متنوع و متفاوت، هر کدام نماینده منافع اقشار متفاوت هر جامعه...
Read More