حکومت فساد و ریا

بنیان شیعه سیاسی بر ریا، تقیه و کارخانه حدیث سازی است.


#دیوار_حجاب_دیوار_برلین #مهسا_امینی #سنندج #نیکا_شاکرمی #داریوش_علیزاده #سارینا_اسماعیل‌زاده

More from مرد روز
پدر نمونه در طبیعت
عیسی مسیح یکی از لقب های این پرنده یک وجبی است چون...
Read More