حکومت فساد و ریا

بنیان شیعه سیاسی بر ریا، تقیه و کارخانه حدیث سازی است.


#دیوار_حجاب_دیوار_برلین #مهسا_امینی #سنندج #نیکا_شاکرمی #داریوش_علیزاده #سارینا_اسماعیل‌زاده

More from مرد روز
ماجرای سبیل گذاشتن و انگشت کردن دکتر
ماه نوامبر است و  جنبش سبیل گذاری « موامبر» … هر ساله...
Read More