ایران نگرانت هستیم

تنها راه گردش اخبار جامعه ایران قبل از اینکه توسط حکومت مذهبی سانسور یا کنترل شود اینترنت بود و این روزها دوباره اینترنت قطع یا دسترسی به آن به حداقل ممکن رسیده است.