خوابها و رویاهایی که دارید از شخصیت شما می‌گویند

۱- بعضی افراد که مدام خواب سقوط و مردن می بینند حس قوی نسبت به جمع آوری و خرید وسایل دارند و مادیات برای شان مهم است. آنها در ضمن نسبت به دیگران و به دارایی های شان رشک می برند. تحقیقات نشان داده است خواب های این نوع آدمها در محیط و حالت های غیرمطمئن صورت می گیرد و مضطرب هستند.

این افراد ماجراهای مربوط به دعواهای خانوادگی نیز به به خواب شان راه می یابد. در خیلی از موارد در درون رویا یا بعد از بیدار شدن حس خجالت یا شرم نیز گریبان شان را می گیرد.

۲- درونگراها زیاد رویا می بینند. چون در طی روز به خاطر تشویش شان برای روبرو شدن با دیگران، گوشه گیری و سکوت را انتخاب می کنند. شبها ولی خواب درون یک جمع بودن را می بینند تا به نوعی کمبود رفتار روزانه شان را جبران کنند.

افراد برونگرا نیز به اندازه کافی خواب می بینند ولی معمولا تنها نیستند و بیشتر شخصیت های درون خواب شان زن هستند.

۳- اگر اکثر خواب های تان در محوطه بیرون اتفاق می افتد معنایش این است که آدم متعادلی از نظر روحی و شخصیتی هستید. احساسات منفی کمتری را تجربه می کنید

اگر جزو افرادی هستید که درون خواب و رویاها حس می کنید که عصبانی یا سردگم هستید احتمال زیاد دارد که در طی بیداری نیز با عواطف و مشکلات منفی روبرو هستید.

آدمهای عصبی و بیقرار خواب های جنسی شان بیشتر است و معمولا با افرادی رابطه دارند که آشنایی قبلی ندارند و نمی شناسند.

۴- اگر در خواب پرواز می کنید آدمهای راحت و دلبازی هستید. خواب های تان پر است از آدمهای جدید و روبرو شدن با افراد مختلف اذیت تان نمی کند.

۵- اگر درون خواب تان شخصیت اصلی نیستید و بیشتر شاهد اتفاقات و رفتار دیگران هستید معنایش این است که آدم آسانگیر و راحتی هستید و مشکلی ندارید که دیگران هم در مرکز توجه باشند.

5 Things Your Dreams May Say About Your Personality

More from مرد روز
ریشه سه شیطنت جنسی مردانه
1-  برای مردان، سکس های گذری و بی معنی، در حقیقت می...
Read More