سیرک تحقیر و توهین دو نفری که همدیگر را دوست نداشتند

دو سال کرونا باعث شده بود نه جنگ و کشورگشایی باشد و نه تفریحات و سرگرمی هایی که دنیا به آنها عادت کرده بود. دعوای خانوادگی این دو هنرپیشه آغاز و بازگشت به دنیای اشنایی بود که وقفه ایی در آن ایجاد شد.

شما را نمی دانم ولی خبر دعواهای مربوط به زندگی و تخت خواب جانی دپ و امبر هرد به من یکی که تحمیل شده بود. به هر طرف می چرخیدی خبرشان بود. جسته و گریخته بدون اینکه بخواهم فهمیدم که چه کارها کردند. رابطه شان به دلایل بسیار تبدیل به اذیت همدیگر شده بود.


کل ماجرا یک سیرک بود ولی سیرکی که بازیگرانش افرادی نبودند که از دهان شان آتش بیرون آورند یا روی طناب راه بروند. سیرک زندگی معمولی بود و تحقیر و توهین دو نفری که همدیگر را دوست نداشتند.

من اگر قاضی بودم هر دو را محکوم می کردم به پرداخت میلیونها دلار به موسسات خیریه…

More from ونداد زمانی
انتقاد از دنیایی که هر روز لخت تر می شود
Bernd Brunner نویسنده عجیب و غریبی است. به نظر می آید قصد...
Read More