شش عکس هفته

فعال محیط زیست امریکایی اشغال هایی که در طول یک ماه ایجاد کرده را با خود حمل می کند.

https://www.theatlantic.com/photo

More from مرد روز
نقاش معروف دیوارهای دنیا Hyuro
تامارا دورویک از همان شروع فعالیت های هنری اش اعلام کرده بود...
Read More