شش عکس هفته

فعال محیط زیست امریکایی اشغال هایی که در طول یک ماه ایجاد کرده را با خود حمل می کند.

https://www.theatlantic.com/photo

More from مرد روز
شیطنت های هنری میلر قبل از نویسنده شدن
هنری میلر نویسنده توانا ولی جنجالی امریکا که نوشته های جسورش از...
Read More