شش عکس هفته

فعال محیط زیست امریکایی اشغال هایی که در طول یک ماه ایجاد کرده را با خود حمل می کند.

https://www.theatlantic.com/photo