یاد تو و قلب سنگدل من

مدام به یاد تو می‌افتم. مدام. انگار این قلب من نمی‌خواد به من رحم کنه

“I keep remembering — I keep remembering. My heart has no pity on me.”― Henri Barbusse Artwork by Franklin Caña Valencia

More from مرد روز