پوتین روسیه را به خاک سیاه می‌نشاند

روسیه به دلایل بسیار نتوانست در بازار تولیدات فنی و خدماتی جهان معاصر سهمی برای خود دست و پا کند. نه ماشین هایش را مردم جهان می خرند نه تلفن دستی دارد که با آن وارد رقابت بین المللی شود. کارگر ارزان هم ندارد که مثل چین تبدیل به کارخانه جهان شود.

سیستم اقتصاد روسیه هنوز قدیمی است و متکی به تولید غلات، نفت، گاز و اسلحه … روسیه با این سطح از عقب ماندگی اقتصادی مثل فردی است که دارد غرق می شود و وحشت زده به هر چه که دارد چنگ انداخته است. برای همین به قوی ترین وسیله ایی که شاید فکر می کند باعث بقایش است یعنی قدرت نظامی اش پناه برد.

روسیه آخرین بازمانده « ابر قدرت » دوران قدیم است و با ورودش به اوکرائین بهانه کافی به همه قدرت های دنیای جدید می دهد که به شیوه های مختلف تحریم و منزوی و ورشکسته اش سازند.

تنها امید برای روسیه، شهروندانش هستند که تغییرات و روش های جدید زندگی در سیاره ما را دیده اند و بخواهند در نتیجه فشار اقتصادی سالهای آتی، قدم اساسی برای عبور از تفکر به جا مانده از استعمار قدیم را در کشورشان ایجاد کنند.


کاریکاتورها اثر:

Carlos David Fuentes

Marian Kamensky

More from ونداد زمانی
رنسانس و حمایت از فقرا
در بخش نخست اشاره‌ای داشتیم به شکل گیری نگاهِ مذهبی «جان لویی...
Read More