ضبط کامل فعالیت مغز انسان در ۳۰ ثانیه قبل از مرگ

تحقیق جدید ژورنال « پیشگام علوم عصب شناسی» مدعی است مغز انسان و بسیاری از پستانداران لحظات قبل از مرگ موج خاصی از فعالیت های یاخته های عصبی را منتشر می کند که شبیه یک فیلم کوتاه از بهترین خاطرات زندگی است.

دانشمندان به طور پراکنده بخشی از فعالیت مغز انسانها یا حیوانات آزمایشگاهی را در حین مرگ ضبط کرده بودند اما در یک مورد توانستند ۹۰۰ ثانیه کامل و دقیق قبل و بعد از مرگ همه اتفاقات درون مغز یک مرد را شاهد باشند.

براساس شواهد ضبط شده توسط یک ماشین electroencephalography (EEG) از مغز فرد مورد نظر، دانشمندان تلاش کردند بفهمند چه اتفاقی در ۳۰ ثانیه قبل از مرگ در مغز صورت می گیرد.

بررسی ها نشان داد در لحظات آخر، یاخته های عصبی نقاط مختلف بخصوص بخش خاطرات به صورت یک موج جمع می شوند تا تصویر و فضایی را ایجاد کنند که انسان را برای پذیرش مرگ آرام می سازد.

مجموعه فعالیت های ضبط شده در ۳۰ ثانیه آخر به نظر می رسد شبیه نشان دادن یک تصویر کلی از همه اتفاقات و خاطرات خوب زندگی فرد است که جلوی جشم بسته اش رژه می روند.

The Brain Waves of a Dying Person Have Been Recorded in Detail For The First Time

The case report was published in Frontiers in Aging Neuroscience.

More from مرد روز
مشکلات مردان در محل کار
محیط های کار پر از تشویش و مخاطره، از جمله جاهایی است...
Read More