مد لباس شیکتر از معمولی

در دنیای مد اصطلاحی وجود دارد به نام شیک تر از معمولی یا Smart Casual که معمولا برای هر نوع مراسم کمابیش مهم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

لباس در دنیای کار و زندگی مدتها است به سمت معمولی شدن می رود اما گاهی برای بعضی موقعیتها یا مهمانی ها می توان هوشمندانه به شیکی اش افزود. برای مصاحبه شغلی و حتی ملاقات اول با یک زن می شود به طور نامحسوس شیکتر از معمولی بود.


https://www.apetogentleman.com/


More from مرد روز
روبرو شدن با یکی از پیچیدگی های زنانه
از خوشبختی های یک زن آن است که در زندگی مردی را...
Read More