مد لباس شیکتر از معمولی

در دنیای مد اصطلاحی وجود دارد به نام شیک تر از معمولی یا Smart Casual که معمولا برای هر نوع مراسم کمابیش مهم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

لباس در دنیای کار و زندگی مدتها است به سمت معمولی شدن می رود اما گاهی برای بعضی موقعیتها یا مهمانی ها می توان هوشمندانه به شیکی اش افزود. برای مصاحبه شغلی و حتی ملاقات اول با یک زن می شود به طور نامحسوس شیکتر از معمولی بود.


https://www.apetogentleman.com/


More from مرد روز
یک تمرین وزنه برداری که همه بدن را سر فرم می آورد
آگر به سالن تمرین بدنی می روید یا از آنطرفها رد می...
Read More