یک شعر انگلیسی برای تحمل سختی‌ها

“One Art” by Elizabeth Bishop

همیشه ترجمه های بهتر وجود دارند. .

Written By
More from Saide Kardar
افسانه یونانی در باره شجاعت احمقانه فیتون پسر خورشید
آمار مرگ و میر ناشی از شجاعت حساب نشده در دوران جوانی،...
Read More