یک شعر انگلیسی برای تحمل سختی‌ها

“One Art” by Elizabeth Bishop

همیشه ترجمه های بهتر وجود دارند. .