یک شعر انگلیسی برای تحمل سختی‌ها

“One Art” by Elizabeth Bishop

همیشه ترجمه های بهتر وجود دارند. .

Written By
More from Saide Kardar
بدون غم و اندوه، تمدن باز می‌ایستد
بدون غم و اندوه، تمدن باز می‌ایستاد
Read More