تکاملِ موجودات زنده، شانسی نیست


حتما مشابه این سوال را شنیده اید که چطور مغز زیبای انسان توانست تصادفی تکامل یابد؟ یا این سوال که چطور سلول های بدن انسان، این کارخانه بسیار ریز با همه ظرافت و پیچیدگی، به طور شانسی ایجاد شده است؟

این نوع سوالات دارند دو پدیده متفاوت تکامل یعنی انتخاب طبیعی و جهش را به شکل نادرست به هم ربط می دهند.

تکامل موجودات، کور و تصادفی نیست چون موجود زنده هدف اصلی اش بقا است و باید برای زنده ماندن و تکرار نوع خودش، مدام دست به انتخاب طبیعی بزند تا خود را با شرایط تطبیق دهد وگرنه از بین می رود.

اما جهش ژنتیک (متاسیون) که از تک سلولی های اولیه تاکنون ادامه دارد تصادفی، کور و شانسی است. جهش یعنی خطا در ساختمان ژنتیک موجود زنده… برای همین بیش از ۹۰ درصد انواع موجودات زنده که بر روی زمین پدیدار شده اند منقرض شده اند.

مهم این است که متوجه باشیم مسیر انتخاب طبیعی، گاهی از جهش ژنتیک سود می برد. پر و بال در آوردن بعضی از دینوسورها در شرایط وخیمی که داشتند یک جهش کور بود. ولی انتخاب طبیعی که یک اصل تکاملی هدفمند برای بقا است به این جهش میدان داد و از آن برای تحول و تطبیق جدید استفاده کرد.

هدف تکامل موجود زنده، تطبیق و بقا است و عنصر اصلی تحول، انتخاب طبیعی است. استفاده از جهش کور، بخشی از قدرت انتخاب طبیعی موجود زنده است.

درون حیات ایجاد شده در سیاره ما قرار از پیش تعیین شده برای تحول و تکامل وجود ندارد. قرار نبود از میان تک سلولی ها یکی شان تکامل یابد و به انسان برسد. میلیاردها نوع مختلف پدیدار شدند و از بین رفتند.

همه این فرایندهای تکاملی شگرف و بی نظیر برای انسان شدن، نتیجه انتخاب طبیعی ما هموسپین ها است که از جهش های کور هم به خوبی استفاده کرده ایم


https://www.psychologytoday.com/us/blog/six-impossible-things-breakfast/202112/evolution-is-not-random

https://www.newscientist.com/article/dn13698-evolution-myths-evolution-is-random/

https://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071119123929.htm

Evolution and the Illusion of Randomness

More from مرد روز