صحرای کربلای اصفهان

صحرای کربلایی که صدها سال است خودشان تخیل میکردند و اشک مردم را در می آوردند.

More from مرد روز
عکس‌های از یک زوج عاشق
یک عکاس حرفه ای به همراه تیمش به سراغ یک زوج عاشق...
Read More