به نوبت به همه اقشار مردم ایران حمله کردند

دانشجویان اولین گروه از شهروندان بودند که در خوابگاه های شان با خشونت تمام سرکوب و به قول رئیس مجلس سپاهی  « لوله» شدند.

تظاهرات سراسری جنبش سبز هم با سرکوب مردم شهرهای بزرگ روبرو شد.

تظاهرات سراسری شهرهای کوچک نیز سرکوب شد.

خوزستان و سیستان و بلوچستان هم مظلومانه سرکوب شد.

حالا نوبت سرکوب کشاورزان کشور است.

More from مرد روز
راه جدید مجرد بودن از نظر Emma Watson یار خود بودن است
هنرپیشه معروف انگلیسی « اما واتسون» که حتما خیلی ها او را...
Read More