تا من ترا دارم چه غم دارم

More from مرد روز
عکاسِ زنان هوسباز
جنگ جهانی دوم تازه تمام شده بود و بازسازی و توسعه شهرها،...
Read More