نسبت سیاره کیوان (زحل) با زمین

گاهی به یادتان بیاورید کجا هستید تا بفهمید چقدر خوشبختید که هستید.

More from مرد روز
کاریکاتور روز – کرونا
https://www.cartoonmovement.com/cartoon  
Read More