نسبت سیاره کیوان (زحل) با زمین

گاهی به یادتان بیاورید کجا هستید تا بفهمید چقدر خوشبختید که هستید.

More from مرد روز
واقعیت های علمی در باره خواب و رویا
دکتر Patrick McNamara، محقق خواب و رویا و استاد دانشکده عصب شناسی...
Read More