نسبت سیاره کیوان (زحل) با زمین

گاهی به یادتان بیاورید کجا هستید تا بفهمید چقدر خوشبختید که هستید.

More from مرد روز

چهار روش برای شیک شدن لباسِ معمولی

قدیم تر ها مرز بین لباس رسمی با لباس کار یا لباس...
بیشتر بخوان