منظور ما از انتقام واقعا چیست؟

انتقام واقعا چه تاثیری دارد وقتی که همه می دانیم اذیت و صدمه ایی که توسط فرد دیگر صورت گرفته به هر حال غیرقابل برگشت است.

۱- بعضی روانشناسان می گویند بشر دست به انتقام می زند تا به فرد خاطی و مزاحم نشان دهد که رفتارش هزینه دارد و متوجه رفتار بعدی اش باشد.

اما با وجود اینکه این دلیل قابل قبول می رسد در عمل معلوم شده است که در اکثر موارد، انتقام نه تنها جلوی صدمه بعدی را نمی گیرد بلکه بر دامنه خشونت و تخریب می افزاید.

برای بسیاری از ما پیش آمده است که از نحوه رانندگی بد یک نفر دیگر شدیدا ناراحت می شویم و خیلی از ما مرتکب حس انتقام در حین رانندگی شده ایم. اما دیدیم که انتقام و واکنش به رانندگی بد دیگری به رانندگی بد و خطرناک دو طرفه ختم شده است.

یک نظریه فلسفی هم هست که معتقد است انتقام برای حفظ حرمت و شرافت صورت می گیرد. یعنی اینکه انتقام در اصل برای باز پس گرفتن احترام و ارزشی است که ضربه اول ایجاد کرده است.

انتقام برای بازگرداندن حیثیت از دست رفته به نظر قدرتمند است و نشانه های آن در زندگی زیاد است ولی وقتی کمی دقیقتر بنگریم متوجه می شویم که حس انتقام حتی از دوران کودکی که هنوز شخصیت و موقعیت اجتماعی فرد شکل نگرفته است هم وجود دارد.

بخشی از انتقام های دوران ما به خاطر این است که موقعیت و وضعیتی که داشته ایم تغییر کرده است. این نوع انتقام گیرنده ها ناراحت هستند که حقوق و موقعیتی که داشته اند دیگر در دسترس شان نیست.

کارگران بیکار شده دنیای ماشین سازی و کارخانه های از دور خارج شده امریکا از وضعیت ناراحت هستند چون دیگر شغل ثابت بعد از دیپلم و حقوق و مزایای شان از دست رفته است. حس انتقام در آنها نسبت به غیرسفیدها زیاد شده است چون هم کارگر ارزانتر و حتی متخصص تر مهاجر در جامعه اش زیاد شده و هم کشورهای دیگری هستند که کارخانه های شان تولیداتش ارزانتر است.

میل به انتقام یک واکنش بدوی و غریزی است که احتمالا انسان های نخستین از سر ناچاری و از ترس جان شان مرتکب می شدند بخصوص که نیروی انتظامی یا دادگستری یا شیوه مشخصی برای تحت تعقیب قرار دادن مخربین وجود نداشت.

بشر بعدها یاد گرفت که به انتقام خیالی یا انتقام از طریق روش های غیرمخرب تکیه کند. تهدید کلامی، ایجاد اخبار و شایعات، انتشار تصاویر خصوصی دیگران در اینترنت و صدها روش دیگر که هدفش نوعی انتقام حساب شده است که دنبال جراحت یا تهدید جسمی نیست.

What do you really want when you want to get your revenge?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23211191/

More from مرد روز
هشت عکس هفته
دانش آموزان جزایر سوماترا در حال سفر روزانه به مدرسه   Hidden...
Read More