خشم


اثر Kent Harley
More from مرد روز
جراح ایتالیایی در دانشگاه امریکایی قلب مصنوعی فرانسوی را پیوند زد
تیم جراحی دانشگاه دوک در امریکا توانستند قلب مصنوعی را به منظور...
Read More