استاد عکاسی پرتره – دانیل مورتا

دانیل مورتا برای ۸۰ مجله معروف جهان کار کرده است. شخصیت های پرتره او با وقار، مغرور و قدرتمند هستند.