اصلاح سبیل

۱- سبیل تان را هفتگی اصلاح کنید. صورت تان را خیس نکنید چون سبیل در حالت خیس، بلندتر از معمول دیده می شود و ممکن است بیشتر از حدی که قرار بود بتراشید.

۲- برای قیافه و حالت عمومی، ابتدا ارتفاع سبیل را اصلاح کنید. برای این کار بهتر است از یک سمت شروع کنید. از وسط سبیل به سمت گوشه اصلاح کنید و دوباره برگردید به وسط.

۳- حالا عرض سبیل را اصلاح کنید. از کم شروع کنید و اگر کافی نبود کمی بیشتر اصلاح کنید تا به مورد نظر برسید.

image source
How to Trim Your Mustache: An Illustrated Guide

More from مرد روز
Support Knowledge to have a Greater Impact in Iran
علی رضا کاظمی مدیر موسسه ایران اکادمیا می گوید: « پس از...
Read More