سلفی پا – صدرا صدقیانی، پارک جمشیدیه


همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار، آرام و شاد باشیم. یک شادی متفاوت و درونی…

مجموعه «سلفی پا » بهانه ایی است برای ثبت و سهیم شدن این لحظه های ساده شخصی… لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
قرص‌ خواب نمی خواباند فقط فراموشی موقت ایجاد می‌کند
بشر این روزها از نظر جسمی، زیاد خسته نمی شود چون مثل...
Read More