سلفی پا – صدرا صدقیانی، پارک جمشیدیه


همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار، آرام و شاد باشیم. یک شادی متفاوت و درونی…

مجموعه «سلفی پا » بهانه ایی است برای ثبت و سهیم شدن این لحظه های ساده شخصی… لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
دانشمندان هاروارد می خواهند تابش خورشید بر روی زمین را کاهش دهند
آژانس فضایی سوئد مدتی است که روی یک طرح علمی برای کاهش...
Read More