سلفی پا – رضا از ماسال

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
اوج غمگینی در ۴۷ سالگی است
این اتفاق ژنیتیکی به گفته محققین در سایر حیوانات اجتماعی هم ثبت...
Read More