سلفی پا – رضا از ماسال

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
سیل قضاوت نمی‌کند. ما هم برای مدتی قضاوت نکنیم. فقط کمک کنیم
سیل سهمگینی کشور را فرا گرفته است.  به هر شکل ممکن که...
Read More