حالت‌های زیبای زناشویی

 برای بسیاری از زوجها سکس دیگر برای تولید مثل نیست. برای خیلی ها این عمل زیبا برای تصاحب و تملک فرد مقابل نیست. سکس گناه و کثیف نیست. سکس هدیه لذتبخش حیات است. بدون سکس زندگی محو می شود.

این گزارش تصویری هدیه ساده ایی است به همه انسان هایی که همدیگر را زیبا یافتند و از بودن در کنار هم لذت می برند.

More from مرد روز
درخواست کمک، یک توانایی انسانی است
مقاله ایی این اواخر می خواندم که بازگو کننده تجربیات یک گارسن...
Read More